Staj Uygulama Esasları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

MADDE 1. AMAÇ
Bu belgede belirtilen staj uygulama esasları amacı, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ öğrencilerinin staj işlemlerinde uyulması gereken kuralların belirlenmesidir.
MAADE 2. STAJ
Bölüm öğrencilerinin Gıda Mühendisliği Programı ile ilgili konulardaki bilgi ve becerilerinin                     geliştirilmesine yönelik pratik uygulamalardır.
MADDE 3. STAJ SÜRESİ
Staj süresi 40 (kırk) işgünüdür. Bunun ilk 20 günlük bölümü 4. yarıyılı (2. sınıf sonu) izleyen, ikinci 20 günlük bölümü ise 6. yarıyılı (3. sınıf sonu) izleyen yaz döneminde yapılır.
Stajlardan en az bir tanesinin (20 iş günü) gıda mühendisi çalıştıran ve gıda üretimi yapan herhangi bir gıda işletmesinde yapılması zorunludur. Diğer yarısının (20 iş günü) ise işletme stajı olması tercih edilmekle birlikte kamuya ait ya da özel araştırma laboratuarları ve AR-GE birimlerinde de yapılabilir.
Staj yükümlülüğünü tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.
MADDE 4. STAJ KOMİSYONU
Staj işleri; 1 Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Elemanından oluşan bir STAJ KOMİSYONU tarafından yürütülür. Staj komisyonu her yılın OCAK ayında BÖLÜM AKADEMİK KURULU’ nca belirlenir.
MADDE 5. STAJ YERİ
Staj komisyonu tarafından da uygun bulunan tercihen bir gıda analizi laboratuarı veya gıda üretim tesisinde yapılır. Öğrenciler; staj yapacakları kuruluştan sağlayacakları STAJ KABUL belgesini staj komisyonuna sunmak zorundadır.
MADDE 6. STAJ DOSYASI
Staj yapacak öğrenciye Öğrenci işleri tarafından bir staj dosyası verilir.  Stajın sonunda Staj rapor formatına uygun bir rapor hazırlanması ve teslim edilmesi gerekir.
MADDE 7. STAJ UYGULAMASI
Öğrenci; daha önceden belirlenen staj tarihlerine ve staj süresince işyeri tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Staj uygulaması, gerektiğinde görevlendirilen bir öğretim elemanı tarafından denetlenebilir.
MADDE 8. MAZERET
Stajın belirlenen tarihler arasında kesintisiz olarak tamamlanması gereklidir. Ancak; resmi rapora dayalı hastalık durumu ile işyerince onaylı 3 güne kadar devamsızlık durumu mazeretten sayılır. Mazerete dayalı devamsızlık dışında, her staj dönemi için staj süresinin %10’ undan az olan öğrencilerin stajını eksik kabul edip etmemek Bölüm Staj Komisyonun kararına bağlıdır.
MADDE 9 . STAJ BELGELERİ
Staj yapan öğrenci; GİZLİ damgalı staj başarı formunu staj yerindeki yetkili amire vermek zorundadır. Staj bitiminde yetkili amir tarafından doldurulan form, GİZLİ kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile staj yapılan kurum tarafından ya da zarfın ağzı kapatılıp onaylanmış olarak staj dosyası ile birlikte öğrenci tarafından en geç dönem başında teslim edilir.
MADDE 10. DEĞERLENDİRME
Fakülte dekanlığına ‘‘Staj Başarı Formu’’ gelmeyen öğrencilerin stajları kabul edilemez. Staj değerlendirmesi Staj komisyonu tarafından puan verilmek suretiyle yapılır.
Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 12625 kez okundu.